Pesticider och konstgödsel

Växtgifter i form av systemiska pesticider är de ämnen som mest skiljer industriella viner från ekologiska- och naturviner. Gödsling med kemiska, högeffektiva preparat i kombination med användning av pesticider har bidragit till kraftigt ökade skördar men till priset av vad? Rester av pesticider finns i praktiskt taket alla industriella viner.

Bilden visar besprutning av vinrankor med pesticider.

Vi som jobbar med naturviner har noll-tolerans mot pesticider!

Pesticider:

Pesticider är kemiska bekämpningsmedel som började användas i stor skala i början av 50-talet för att undvika angrepp av bakterier, svampar, mögel, insekter mm på vindruvorna. I kombination med användning av konstgödsel kunde väsentligt större skördar uppnås. Pesticider kan indelas i underavdelningarna:

 • Fungicider mot svampangrepp och mögel.
 • Herbicider mot ogräs. Dödar mikrofloran i rotzonen.
 • Insekticider mot skadeinsekter.
 • Baktericider mot bakterier.
 • Nematocider mot maskar.

Substanser i pesticider:

På marknaden finns ca 120 olika pesticider. Några av de mest använda verksamma substanserna och deras kroniska inverkan är:

 • Carberdazim – reproduktionsstörande och mutagent.
 • Idoprodine, Procymidine, Thiophanatemetyl – cancerogent, mutagent.
 • Pyrimethanil – cancerogent.
 • Trazine – bröstcancer.
 • Poraquel – parkinson.
 • Maneb, Delthanethrin – hormonstörande.

Druvor besprutas ofta i förebyggande syfte, ofta varannan vecka från maj till augusti. I mindre vingårdar sker besprutningen med bärbara aggregat. Vid större arealer används traktorburna aggregat eller helikopter. De flesta pesticider är systemiska ämnen, d.v.s. de tas upp av druvorna och går in i skal och must. (Samma gäller ätdruvor. Det hjälper inte att tvätta druvorna!). Eftersom pesticiderna anrikas i druvsaften ackumuleras de och halterna ökar successivt. I industriella viner d.v.s. huvuddelen av alla viner på Systembolaget, förekommer rester av pesticider i halter mellan 10 till 500 mikrogram/liter. Gränsvärdet för dricksvatten är 0.1 mikrogram/liter. OBS att gränsvärde saknas för vin trots att ca 85 % av vin är av vatten! Många ”industriella” viner på Systembolaget innehåller halter av pesticider som är mer än 200 ggr över gränsvärdet för dricksvatten! Pesticiderna förorenar dessutom grundvattnet och skadar vingårdsarbetare. Vi har tillsammans med toxikolog lämnat förslag till Livsmedelverket och Kemiinspektionen om att införa ett gränsvärde för systemiska pesticider för vin. Den gräns vi förslår är 5 mikrogram per liter.

En utredning inom EU (Pesticide Action Network Europe) visade att 100 % av testade konventionella viner i genomsnitt innehöll spår av minst fyra olika kemiska bekämpningsmedel s.k. pesticider. Analyserna visade spår av 24 olika pesticider varav fem klassade som rent hälsovådliga. Det Franska Ministry of Agriculture menar att vindruvor är de mest förorenade livsmedlen inom EU och har högre doser av farliga syntetiska hormonstörande ämnen än något annat livsmedel. Samma slutsats har en utredning av Naturskyddsföreningen kommit till. Naturskyddsföreningen varnar för att låta barn äta vindruvor! Att dricka ett traditionellt vin producerat efter ca 1950 kan alltså kanske vara hälsovådligt?

UFC-Que Choisir som är en Fransk konsumentorganisation gjorde laboratoritester av 92 Franska viner 2013. I samtliga flaskor fanns spår av pesticider. Den högsta halten, 1682 mikrogram/liter fanns i ett vitt vin från Graves följt av 582 mikrogram i ett Bordeauxvin. Liknande halter fanns även i andra regioner – Rhone, Loire, Provence och Languedoc-Roussillon. OBS att gränsvärdet för dricksvatten är 0.1 mikrogram/liter. Vid högre halter anses det otjänligt.

Symptom på akut förgiftning av pesticider:

Milda symptom; huvudvärk, trötthet, dåsighet, illamående, svettning, hud- och ögonirritation.

Moderata symptom; magknip, darrningar, dålig muskelkoordination, förvirring, synrubbningar.

Svåra symptom; feber, intensiv törst, ökad andningsfrekvens, kräkningar, små pupiller, medvetslöshet.

OBS att vissa pesticider kan i extremt små doser vid enstaka exponeringar ge upphov till mutationer i cellerna som kan medföra letala förändringar.

Konstgödsel:

Konstgödsel innehåller huvudsakligen kväve, fosfor och kalium (NPK). Ammoniumnitrat är ett annat vanligt medel. Användning av pesticider gör att mikrofloran i jordens rotzon förstörs. Konstgödsel gör att rötterna inte behöver gå djupt ner. Sammantaget blir effekten att rötterna får svårt att ta upp mineraler från jorden. ”Terroiren” går förlorad! I tekniska viner justerar man detta genom att tillsätta olika arom- och smakämnen.

Vid odling av druvor för ekologiska viner, naturviner och biodynamiska viner används INTE vare sig pesticider eller konstgödsel!